Update BVH 20 juni 2021

Datum: 21 jun 2021

Deze brief is zowel in Nederlands als in Duits.
Dieser Brief ist sowohl in Niederländisch als auch in Deutsch.

Aan alle leden van de Bowlingvereniging Heerlen.

Het bestuur van de BVH benadert u hierbij via deze brief. Dat is ongebruikelijk, maar het zijn dan ook turbulente tijden voor onze vereniging. Sinds maart 2020 liggen de bowlingactiviteiten van onze vereniging nagenoeg stil en – zoals u wellicht weet – staat ons bowlinghuis Hoeve de Aar al geruime tijd te koop. Uiteraard onderhouden wij regelmatig contact met de Eugène Driessen over de gang van zaken, maar op dit moment hebben wij als vereniging nog steeds geen duidelijkheid, wat er met ons bowlinghuis gaat gebeuren. Zoals het er nu uit ziet, zal het bowlinggedeelte in ieder geval gedurende de zomermaanden niet geopend zijn. Of het in september geopend wordt, is nog maar de vraag.

Uiteraard willen wij het liefst in ons eigen bowlinghuis leagues en toernooien organiseren, maar het is de vraag of dit voor het komende seizoen een reële optie is. Daarom lijkt het ons als bestuur het beste om voor het seizoen 2021 – 2022 met onze activiteiten uit te wijken naar een ander bowlinghuis. Inmiddels zijn wij begonnen met het informeren naar de mogelijkheden om in de Stardust Bowling in Sittard te gaan spelen en zullen wij ook gaan praten in de nieuwe Olroundbowling in Maastricht.

Wij gaan er van uit dat wij 1 league zullen organiseren. Of dit een dubbelleague of trioleague gaat worden, weten wij nog niet.

Maar bij dit soort gesprekken moet ook enigszins duidelijk zijn, wat wij te bieden hebben. Hebben wij straks 4 duo’s die competitie willen bowlen of 12 trio’s? Dat maakt voor ons en voor een ondernemer nogal wat verschil!

Daarom is het voor ons essentieel om te weten, wie eventueel in dit komende seizoen aan een league zou willen deelnemen. Wij vragen geen harde toezegging maar willen wel weten wat ons onderhandelingsuitgangspunt is.

CONCREET: wie van onze leden wil in het seizoen 2021 – 2022 deelnemen aan een door de BVH te organiseren league in een bowlinghuis in Sittard of Maastricht.

Willen alle leden a.u.b. op korte termijn, maar uiterlijk op 14 juli 2021 aan het bestuur laten weten of zij het komende seizoen de intentie hebben om deel te nemen aan een door de BVH te organiseren huisleague. Mocht je daarbij een voorkeur hebben voor een bepaald bowlinghuis, dan geef dat ook meteen door.

Jullie reacties graag:

  1. Via de mail: leoederveen@gmail.com;
  2. Per post: Leo Ederveen, Dorpsstraat 25, 6109 AC Ohé en Laak;Bij voorkeur zouden wij uw reactie per mail of per post willen ontvangen,
    mocht dit echter niet lukken dan:
  3. Telefonisch: 0475-203 431

Het bestuur zal jullie verder op de hoogte houden via de website: www.bowlingheerlen.nl.

CONTRIBUTIE:

De brieven m.b.t. de contributie zullen dit jaar later worden verstuurd. Wel wil het bestuur jullie nu al laten weten, dat de mensen die dit seizoen al lid waren van onze vereniging voor het komende seizoen GEEN contributie voor de BVH hoeven te betalen en dat wij hen ook éénmalig een reductie zullen geven op de contributie van de NBF. Dit is puur een initiatief van het bestuur van de BVH want op dit punt is van de NBF helaas niets te verwachten.

Hopend op een spoedige reactie van jullie kant.

Namens het bestuur van de BVH:

Met vriendelijke groet,

Leo Ederveen

 

An alle Mitglieder der Bowling Verein Heerlen.

Der Vorstand des BVH wird sich mit diesem Schreiben an Sie wenden. Das ist ungewöhnlich, aber es sind turbulente Zeiten für unseren Verband. Seit März 2020 sind die Bowlingaktivitäten unseres Vereins praktisch eingestellt und – wie Sie vielleicht wissen – unser Bowlinghaus Hoeve de Aar schon seit geraumer Zeit zum Verkauf. Natürlich halten wir regelmäßig Kontakt mit Eugène Driessen über den Stand der Dinge, aber im Moment haben wir als Verein noch keine Klarheit darüber, was mit unserem Bowlinghaus passieren wird. Nach derzeitigem Stand wird die Bowlingbahn in den Sommermonaten auf jeden Fall nicht geöffnet sein. Ob es im September eröffnet wird, bleibt abzuwarten.

Am liebsten würden wir natürlich Ligen und Turniere im eigenen Bowlinghaus veranstalten, aber die Frage ist, ob dies für die kommende Saison eine realistische Option ist. Aus diesem Grund halten wir es als Vorstand für das Beste, unsere Aktivitäten für die Saison 2021-2022 in ein anderes Bowlinghaus zu verlegen. Wir haben jetzt angefangen, uns nach den Möglichkeiten zu erkundigen, beim Stardust Bowling in Sittard zu spielen und wir werden uns auch im neuen Olround Bowling in Maastricht unterhalten.

Wir gehen davon aus, dass wir 1 Liga organisieren werden. Ob es eine Doppelliga oder eine Trioliga wird, wissen wir noch nicht.

Aber bei solchen Gesprächen sollte auch etwas klar sein, was wir zu bieten haben. Werden wir bald 4 Duos haben, die Wettkämpfe kegeln wollen oder 12 Trios? Das macht für uns und für einen Unternehmer einen großen Unterschied!

Deshalb ist es für uns wichtig zu wissen, wer in der kommenden Saison vielleicht an einer Liga teilnehmen möchte. Wir verlangen keine feste Zusage, aber wir wollen wissen, was unser Verhandlungspunkt ist.

BETON: Wer von unseren Mitgliedern möchte in der Saison 2021-2022 an einer vom BVH zu organisierenden Liga in einer Bowlinghalle in Sittard oder Maastricht teilnehmen.

Bitte teilen Sie allen Mitgliedern kurzfristig, spätestens jedoch bis 14. Juli 2021 mit, ob sie beabsichtigen, in der kommenden Saison an einer vom BVH zu organisierenden Heimliga teilzunehmen. Wenn Sie eine bestimmte Bowlingbahn bevorzugen, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit.

Möchten Sie Ihre Kommentare:

1. Per Mail: leoederveen@gmail.com;
2. Per Post: Leo Ederveen, Dorpsstraat 25, 6109 AC Ohé en Laak;
Vorzugsweise enthalten wir Ihre Kommentare per mail oder per post, ist dass nicht möglich dan:
3. Telefonisch: 0475-203 431

Der Vorstand hält Sie über die Website auf dem Laufenden: www.bowlingheerlen.nl.

BEITRAG:

Die Briefe bezüglich des Beitrags werden noch in diesem Jahr verschickt. Der Vorstand möchte Sie darauf hinweisen, dass die Personen, die in dieser Saison bereits Mitglied in unserem Verein waren, KEINEN Beitrag für den BVH für die kommende Saison zahlen müssen und wir ihnen auch eine einmalige Ermäßigung auf den Beitrag gewähren des NBF. Dies ist eine reine Initiative des Vorstandes des BVH, da von der NBF in diesem Punkt leider nichts zu erwarten ist.

Hoffe auf eine zeitnahe Antwort Ihrerseits.

Im Namen des Vorstandes des BVH:
Mit freundlichen Grüßen,

Leo Ederveen

 

 

Nieuws